Bagna Średzkie

Bagna Średzkie, a właściwie od 1995 roku Obszar Chronionego Krajobrazu “Bagna Średzkie”. Obszar ten utworzono po to, aby chronić rzadkie gatunki ptaków wodnych i błotnych. Bagna Średzkie leżą w Dolinie Strugi i zajmują 120,3 ha powierzchni. Cały obszar bagien cechuje się wysoką wilgotnością. Gleby jakie możemy znaleźć na tym obszarze to oczywiście gleby torfowe, które zalicza się o klasy gleb bagiennych. Na obszarze Bagien Średzki znaleźć można wiele torfianek mających od 0,5 do 1,7 ha i głębokość nawet 1,5 m. Prawie cały teren Bagien Średzkich zajmowany jest przez podmokłe łąki kośne, a także szuwar – jedynie niewielka część to grunty orne.

Jeżeli chodzi o florę to na terenie bagien występuje 277 gatunków roślin z 57 rodzin i 178 rodzajów. Do roślin znajdujących się na Bagnach Średzkich zaliczyć można m.in.:

 • trzcinę Phragmites australis ( w szuwarach )
 • pałkę szerokolistną Typha latifolia ( w szuwarach )
 • kropidło wodne Oenathe aquatica ( w szuwarach )
 • rzepichę ziemnowodną Roripa amphibia ( w szuwarach )
 • pokrzywę Urtica dioica ( w szuwarach )
 • narecznicę błotną Thelypteris palustris ( w szuwarach )
 • żywokost Symphytum officinale ( brzegi cieku )
 • świbkę morską Triglochin maritimum ( w centralnej części na słonych łąkach )
 • mannę mielec Glyceria maxima ( łąki na całym obszarze )
 • storczyk kukawka Orchis militaris – objęty całkowitą ochroną
 • kruszynę pospolitą Frangula alnus – objęty ochroną częściową
 • czarną porzeczkę Ribes nigrum – objęty ochroną częściową

Poza bogatą fauną na Bagnach Średzkich mamy również bogatą florę. Na terenie Bagien Średzkich stwierdzono występowanie 140 gatunków ptaków, z czego 60 to ptaki lęgowe. Wiele z tych ptaków to gatunki rzadkie, a nawet ginące. Do tych 140 gatunków m.in. zaliczyć można:

 • rycyka Limosa limosa
 • krwawodzióba Tringa totanus
 • czajkę Vanellus vanellus
 • cyrankę Anas querquedula
 • krzyżówki Anas platyrhynchos
 • głowienki Aythya ferina
 • gęgawę Anser anser
 • błotniaka stawowego Circus aeruginosus
 • łabędzia niemego Cygnus olor
 • żurawia Grus grus
 • kropiatkę Porzana porzana
 • bociany białe Ciconia ciconia
 • myszołowy Buteo buteo
 • pustułki Falco tinunculus
 • remiza Remiz pendulinus
 • rybitwę czarną Chlidonias niger
  line
  footer
  Wszystkie prawa zastrzeżone dla Softform projekty internetowe